NEWS
资讯中心
关注
官方微信
资讯中心NEWS
十月环境监测
发布时间:2019-11-04

 

表5-1     脱硫再生塔监测结果一览表

监测日期

监测点位

样品编号

烟温()

流速(m/s

湿度(%

标态烟气量
(Nm3/h)

硫化氢排放

浓度(mg/m3)

硫化氢排放量(kg/h)

2019.10.24

脱硫再生塔

QYSH-1910091-01-01

41

17.71

2.6

6056

0.298

1.80×10-3

QYSH-1910091-01-02

41

17.83

2.7

6090

0.203

1.24×10-3

QYSH-1910091-01-03

40

17.76

2.5

6099

0.196

1.20×10-3

平均值

41

17.77

2.6

6082

0.232

1.41×10-3

标准

3.0

达标情况

合格

 

续表5-1     脱硫再生塔监测结果一览表

监测日期

监测点位

样品编号

烟温(℃)

流速(m/s

湿度(%

标态烟气量
(Nm3/h)

氨排放

浓度(mg/m3)

氨排放量(kg/h)

2019.10.24

脱硫再生塔

QYNH-1910091-01-01

41

17.71

2.6

6056

20.0

0.120

QYNH-1910091-01-02

41

17.83

2.7

6090

19.3

0.117

QYNH-1910091-01-03

40

17.76

2.5

6099

19.7

0.120

平均值

41

17.77

2.6

6082

19.7

0.120

标准

30

达标情况

合格

 


 

表5-2     1#硝酸钙反应罐监测结果一览表

监测日期

监测点位

样品编号

烟温()

流速(m/s

湿度(%

标态烟气量
(Nm3/h)

氮氧化物排放

浓度(mg/m3)

氮氧化物排放量(kg/h)

2019.10.24

1#硝酸钙反应罐

QYN-1910091-02-01

31

17.15

2.5

9518

65

0.619

QYN-1910091-02-02

31

17.19

2.4

9549

67

0.640

QYN-1910091-02-03

32

17.14

2.7

9461

65

0.615

平均值

31

17.16

2.5

9509

66

0.628

标准

240

0.77

达标情况

合格

合格

 

表5-3     2#硝酸钙反应罐监测结果一览表   

监测日期

监测点位

样品编号

烟温()

流速(m/s

湿度(%

标态烟气量
(Nm3/h)

氮氧化物排放

浓度(mg/m3)

氮氧化物排放量(kg/h)

2019.10.24

2#硝酸钙反应罐

QYN-1910091-03-01

29

8.20

2.6

4579

92

0.421

QYN-1910091-03-02

27

8.10

2.5

4553

94

0.428

QYN-1910091-03-03

28

8.03

2.6

4494

97

0.436

平均值

28

8.11

2.6

4542

94

0.427

标准

240

0.77

达标情况

合格

合格