NEWS
资讯中心
关注
官方微信
资讯中心NEWS
2019年9月月测
发布时间:2019-10-08

表5-1     脱硫再生塔监测结果一览表

监测日期

监测点位

样品编号

烟温()

流速(m/s

湿度(%

标态烟气量
(Nm3/h)

硫化氢排放

浓度(mg/m3)

硫化氢排放量(kg/h)

2019.9.17

脱硫再生塔

QYSH-1909121-01-01

40

17.57

2.8

6008

0.197

1.18×10-3

QYSH-1909121-01-02

41

17.84

2.7

6085

0.204

1.24×10-3

QYSH-1909121-01-03

42

17.79

2.4

6069

0.199

1.21×10-3

平均值

41

17.73

2.6

6054

0.200

1.21×10-3

标准

3.0

达标情况

合格

 

续表5-1     脱硫再生塔监测结果一览表

监测日期

监测点位

样品编号

烟温(℃)

流速(m/s

湿度(%

标态烟气量
(Nm3/h)

氨排放

浓度(mg/m3)

氨排放量(kg/h)

2019.9.17

脱硫再生塔

QYNH-1909121-01-01

40

17.57

2.8

6008

20.5

0.123

QYNH-1909121-01-02

41

17.84

2.7

6085

19.8

0.120

QYNH-1909121-01-03

42

17.79

2.4

6069

20.9

0.127

平均值

41

17.73

2.6

6054

20.4

0.124

标准

30

达标情况

合格

 


 

表5-2     1#硝酸钙反应罐监测结果一览表

监测日期

监测点位

样品编号

烟温()

流速(m/s

湿度(%

标态烟气量
(Nm3/h)

氮氧化物排放

浓度(mg/m3)

氮氧化物排放量(kg/h)

2019.9.17

1#硝酸钙反应罐

QYN-1909121-02-01

30

17.05

2.6

9473

69

0.654

QYN-1908121-02-02

32

16.91

2.5

9343

67

0.626

QYN-1908121-02-03

31

17.12

2.4

9500

67

0.636

平均值

31

17.03

2.5

9439

68

0.642

标准

240

0.77

达标情况

合格

合格

 

表5-3     2#硝酸钙反应罐监测结果一览表   

监测日期

监测点位

样品编号

烟温()

流速(m/s

湿度(%

标态烟气量
(Nm3/h)

氮氧化物排放

浓度(mg/m3)

氮氧化物排放量(kg/h)

2019.9.17

2#硝酸钙反应罐

QYN-1909121-03-01

28

8.11

2.7

4534

90

0.408

QYN-1909121-03-02

27

8.10

2.4

4555

95

0.433

QYN-1909121-03-03

29

7.87

2.5

4394

98

0.431

平均值

28

8.03

2.5

4494

94

0.422

标准

240

0.77

达标情况

合格

合格