NEWS
资讯中心
关注
官方微信
资讯中心NEWS
华鑫肥业8月监测
发布时间:2019-09-03

表5-1     脱硫再生塔监测结果一览表

监测日期

监测点位

样品编号

烟温()

流速(m/s

湿度(%

标态烟气量
(Nm3/h)

硫化氢排放

浓度(mg/m3)

硫化氢排放量(kg/h)

2019.8.7

脱硫再生塔

QYSH-1908011-01-01

47

17.93

2.6

6034

0.206

1.24×10-3

QYSH-1908011-01-02

48

17.84

2.6

5985

0.199

1.19×10-3

QYSH-1908011-01-03

47

17.85

2.7

6001

0.201

1.21×10-3

平均值

47

17.87

2.6

6007

0.202

1.21×10-3

标准

3.0

达标情况

合格

 

续表5-1     脱硫再生塔监测结果一览表

监测日期

监测点位

样品编号

烟温()

流速(m/s

湿度(%

标态烟气量
(Nm3/h)

氨排放

浓度(mg/m3)

氨排放量(kg/h)

2019.8.7

脱硫再生塔

QYNH-1908011-01-01

47

17.93

2.6

6034

19.9

0.120

QYNH-1908011-01-02

48

17.84

2.6

5985

19.2

0.115

QYNH-1908011-01-03

47

17.85

2.7

6001

20.3

0.122

平均值

47

17.87

2.6

6007

19.8

0.119

标准

30

达标情况

合格

 


 

表5-2     1#硝酸钙反应罐监测结果一览表

监测日期

监测点位

样品编号

烟温()

流速(m/s

湿度(%

标态烟气量
(Nm3/h)

氮氧化物排放

浓度(mg/m3)

氮氧化物排放量(kg/h)

2019.8.7

1#硝酸钙反应罐

QYN-1908011-11-01

34

17.05

2.8

9370

75

0.703

QYN-1908011-11-02

34

16.89

2.8

9281

77

0.715

QYN-1908011-11-03

33

16.94

2.8

9341

81

0.757

平均值

34

16.96

2.8

9331

78

0.728

标准

240

0.77

达标情况

合格

合格

 

表5-3     2#硝酸钙反应罐监测结果一览表   

监测日期

监测点位

样品编号

烟温()

流速(m/s

湿度(%

标态烟气量
(Nm3/h)

氮氧化物排放

浓度(mg/m3)

氮氧化物排放量(kg/h)

2019.8.7

2#硝酸钙反应罐

QYN-1908011-12-01

32

7.90

2.6

4378

99

0.433

QYN-1908011-12-02

35

8.10

2.6

4450

103

0.458

QYN-1908011-12-03

34

8.18

2.6

4504

101

0.455

平均值

34

8.06

2.6

4444

101

0.449

标准

240

0.77

达标情况

合格

合格