NEWS
资讯中心
关注
官方微信
资讯中心NEWS
华鑫肥业7月监测
发布时间:2019-08-01

表 5-1          脱硫再生塔监测结果一览表

监测日期

监测点位

样品编号

烟温()

流速(m/s

湿度(%

标态烟气量

(Nm3/h)

硫化氢排放浓度(mg/m3)

硫化氢排放量(kg/h)

 

2019.7.29

 

脱硫再生塔

QYSH-1907151-01-01

45

17.84

2.8

6024

0.205

1.23×10-3

QYSH-1907151-01-02

45

17.78

2.7

6027

0.191

1.15×10-3

QYSH-1907151-01-03

45

17.83

2.8

6001

0.203

1.22×10-3

平均值

45

17.82

2.8

6017

0.200

1.20×10-3

标准

3.0

达标情况

合格

 

续表 5-1         脱硫再生塔监测结果一览表

监测日期

监测点位

 

样品编号

 

烟温()

 

流速(m/s

 

湿度(%

标态烟气量

(Nm3/h)

氨排放 浓度(mg/m3)

氨排放量

(kg/h)

 

2019.7.29

 

脱硫再生塔

QYNH-1907151-01-01

45

17.84

2.8

6024

20.4

0.123

QYNH-1907151-01-02

45

17.78

2.7

6027

19.1

0.115

QYNH-1907151-01-03

45

17.83

2.8

6001

19.4

0.116

平均值

45

17.82

2.8

6017

19.6

0.118

标准

30

达标情况

合格


表 5-2          1#硝酸钙反应罐监测结果一览表

监测日期

监测点位

 

样品编号

 

烟温()

 

流速(m/s

 

湿度(%

标态烟气量

(Nm3/h)

氮氧化物排放浓度(mg/m3)

氮氧化物排放量(kg/h)

 

2019.7.29

 

1#硝酸钙反应罐

QYN-1907151-02-01

33

16.92

2.5

9380

75

0.703

QYN-1907151-02-02

32

16.85

2.8

9345

80

0.743

QYN-1907151-02-03

33

16.76

2.6

9281

72

0.667

平均值

33

16.84

2.6

9335

76

0.709

标准

240

0.77

达标情况

合格

合格

 

表 5-3          2#硝酸钙反应罐监测结果一览表

监测日期

监测点位

 

样品编号

 

烟温()

 

流速(m/s

 

湿度(%

标态烟气量

(Nm3/h)

氮氧化物排放浓度(mg/m3)

氮氧化物排放量(kg/h)

 

2019.7.29

 

2#硝酸钙反应罐

QYN-1907151-03-01

34

7.83

2.8

4312

118

0.508

QYN-1907151-03-02

33

8.07

2.7

4465

89

0.396

QYN-1907151-03-03

34

7.91

2.7

4364

92

0.513

平均值

34

7.94

2.7

4380

100

0.438

标准

240

0.77

达标情况

合格

合格